ทีมงานอาจารย์โรงเรียนกวดวิชา E2S

 

 

อาจารย์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

 

ร.อ.หญิง ณหทัย  สระกบแก้ว (อาจารย์ ตั๊ก)

การศึกษา

    มัธยม           โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

    ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์

    ปริญญาโท    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสถิติ

สอนวิชาคณิตศาสตร์

 

ร.อ.ปิยะ  มิตรรักษ์ (อาจารย์ ยะ)

การศึกษา  

ปริญญาตรี    ค.บ.เกียรตินิยม สาขาการสอนมัธยม(คณิตศาสตร์) คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาโท    วท.ม.ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชาคณิตศาสตร์

 

ร.อ.ตุลวัตร  ชุณห์วิจิตรา (อาจารย์ ตุล)

การศึกษา

   มัธยม            โรงเรียนเบญจราชูพิศ ราชบุรี

   ปริญญาตรี    University of new South wales

   ปริญญาโท    Master degree in System and Network

สอนวิชาคณิตศาสตร์

 

 

พ.อ. พลกลิน  อินทรณเดช  (อาจารย์ หนุ่ม)

การศึกษา

   มัธยม            โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

   ปริญญาตรี    วทบ.(ทบ.)

   ปริญญาโท    Stevens Institute of Tech สาขา วิศวกรรมโครงสร้าง

สอนวิชาคณิตศาสตร์

 

อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

 

ร.อ.เสมา  กระต่ายทอง  (อาจารย์ เหมา)

การศึกษา

   มัธยม    (เตรียมทหารรุ่นที่ 42 จปร.รุ่นที่ 53)

   ปริญญาตรี    วศบ.วิศวกรรมสำรวจ รร.จปร.

   ปริญญาโท    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สาขา ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สอนวิชาฟิสิกส์

 

ร.อ. ณรงค์ฤทธิ  นาคเม้า  รน. (อาจารย์ แขก)

การศึกษา

   มัธยม    โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

   ปริญญาตรี    การสอนวิทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ

   ปริญญาโท    การสอนวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอนวิชาฟิสิกส์

 

ร.อ. ชาคริต  มานพ  (อาจารย์ ชาคริต)

การศึกษา

   มัธยม           โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

   ปริญญาตรี    การสอนฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาโท    การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนวิชาฟิสิกส์

 

ร.อ.วนชาติ  บริสุทธิ์  (อาจารย์ ต๊อก)

การศึกษา

   มัธยม    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

   ปริญญาตรี    รร.จปร. รุ่น43

   ปริญญาโท    University of New Howon สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

สอนวิชาฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์

 

พ.ต.หญิง สุพัตรา สงกลิ่น  (อาจารย์ แอน)

การศึกษา

   มัธยม          โรงเรียนพัทลุง  จ.พัทลุง

   ปริญญาตรี    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาเอกเคมี)

   ปริญญาโท    คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์

สอนวิชาเคมี

 

ร.อ.หญิง ณัฎฐิณี อยู่ดี  (อาจารย์ ปุ้ม)

การศึกษา

   มัธยม          โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

   ปริญญาตรี    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) เคมี

สอนวิชาเคมี

 

ร.อ.หญิง อังสนา วงษ์ดนตรี  (อาจารย์ อัง)

การศึกษามัธยม          โรงเรียนธัญบุรี

   ปริญญาตรี    คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์เคมีเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ปริญญาโท    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศาสตร์ศึกษา

สอนวิชาชีววิทยา