กฎ ระเบียบปฏิบัติ  ของโรงเรียนกวดวิชา E2S (Education To Success Tutor)

 

1.  ระเบียบการสมัคร

1.1.          จะต้องเป็นความสมัครใจ และความตั้งใจของนักเรียน มิใช่การบังคับของผู้ปกครอง หากนักเรียนไม่ประสงค์จะเข้าค่ายกวดวิชาต่อไป ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

1.2.          นักเรียนควรจะมีผลการเรียนในเทอมล่าสุด ไม่น้อยกว่า 2.0

1.3.          ในกรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของทางโรงเรียน

 

2.  ระเบียบการปกครอง

2.1.          โรงเรียนใช้รูปแบบการปกครองแบบโรงเรียนทหาร คือ มีระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ตามตารางเวลาโดยเคร่งครัด และมีการลงโทษแบบนักเรียนทหาร ในกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตาม (รปจ.) หรือ ปฏิบัติผิดวินัย

2.2.          นักเรียนทุกคน จะมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน หากคะแนนความประพฤติถูกตัดจนเหลือน้อยกว่า 50 คะแนน ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือ และหากคะแนนความประพฤติถูกตัดจนเหลือน้อยกว่า 25  คะแนน ทางโรงเรียนมีสิทธิที่จะให้ออกจากการศึกษา

2.3.          การลงโทษทั่วไป จะใช้ในรูปแบบของการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเป็นการเตรียมใน การสอบพละศึกษา จำนวนครั้งที่สั่งลงโทษขึ้นกับฐานความผิด (ตั้งแต่ 10 ครั้ง – 100 ครั้ง)

2.4.          การตัดคะแนนความประพฤติ จะใช้ในกรณีที่นักเรียนมีความผิดร้ายแรง หรือผิดซ้ำ ๆ ในกรณีเดิม ๆ ซึ่งการทำโทษโดยการออกกำลังกายไม่ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น

2.5.          ความผิดร้ายแรง (ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน) และทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองกรณี

2.5.1.    ก่อการทะเลาะวิวาท หรือปฏิบัติตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มนักเลง

2.5.2.    ลักขโมย (มีหลักฐานชัดเจน)

2.5.3.    สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือ เล่นการพนัน

2.5.4.    หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน

 

3.  ระเบียบปฏิบัติประจำวัน      

          06.45 น.                                    ตื่นนอน

07.00 น. – 07.30 น.                    เวลาส่วนตัว (อ่านหนังสือ , ทำภารกิจส่วนตัว)

          07.30 น. – 08.00 น.                    ทานอาหารเช้า/ครูเวรตรวจระเบียบโรงนอน

          08.00 น. – 12.00 น.                    เรียนภาคเช้า

          12.00 น. – 13.00 น.                    ทานอาหารเที่ยง

          13.00 น. – 16.00 น.                    เรียนภาคบ่าย

          16.00 น. – 17.30 น.                    เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

          17.30 น. – 18.00 น.                    เวลาส่วนตัว อาบน้ำ

          18.00 น. – 18.30 น.                    ทานอาหารเย็น

          19.00 น. – 20.30 น.                    เรียนภาคค่ำ

          20.30 น. – 21.00 น.                    เวลาส่วนตัว /ผู้ปกครองติดต่อทางโทรศัพท์

          21.00 น. – 22.00 น.                    ทำแบบฝึกหัด โจทย์ข้อสอบเก่า (บังคับทำทุกคน)

          22.00 น. – 06.45 น.                    เข้านอนพักผ่อน

 

4.  ระเบียบการเข้าค่ายอยู่ประจำ

4.1.          นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่น และตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่

4.2.          นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4.3.          นักเรียนจะต้องมีระเบียบวินัย และไม่อ้างถึงความสะดวกสบายที่เคยได้รับมาก่อนหน้า

4.4.          ระเบียบที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นเพียงบางส่วนของการเตรียมตัวเป็นนักเรียนทหาร

 

5.  ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน

5.1.          นักเรียนจะต้องตั้งใจเข้ารับการศึกษาอย่างเต็มที่

5.2.          นักเรียนจะต้องไม่รบกวนสมาธิของเพื่อนในชั้นเรียน และไม่รบกวนสมาธิในการสอนของครู

5.3.          หากครูผู้สอนแจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่ตั้งใจเรียน นักเรียนจะต้องถูกทำโทษ และหากยังประพฤติซ้ำอยู่ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติเพิ่มเติม

5.4.          ผู้แทนนักเรียน จะต้องส่งยอดนักเรียนต่อครูผู้สอนในทุกคาบการเรียน หากพบว่าเพื่อนในชั้นเรียนขาด เรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ จะต้องแจ้งครูฝ่ายปกครองทันที

5.5.          สิ่งอุปกรณ์ของในห้องเรียน ต้องช่วยกันรักษา ต้องช่วยกันรับผิดชอบ ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศทุก        ครั้งเมื่อเลิกใช้

5.6.          ตำราเรียนทุกเล่ม มีค่า ห้ามทิ้งไว้ในห้องเรียนเด็ดขาด ให้นำเก็บในชั้นหนังสือของแต่ละคนให้เรียบร้อย

5.7.          ห้ามใส่รองเท้าเข้าในห้องเรียน ให้วางไว้ในชั้นตามที่กำหนดให้

 

6.  ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับห้องพัก

6.1.          ทุกวันตอนเช้า ต้องจัดระเบียบที่นอน และระเบียบภายในห้องพักให้เรียบร้อย

6.2.          ห้ามย้ายเตียงนอนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดนักเรียนได้ตลอดเวลา

6.3.          ห้ามนักเรียนไปนอนบนเตียงของเพื่อน หรือนอนเตียงเดียวกันหลาย ๆ คน เด็ดขาด หากเกิดการชำรุดเจ้าของเตียงตามหมายเลข จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาในขณะนั้น

6.4.          ห้ามแขวนเสื้อ กางเกง หรือผ้าเช็ดตัว บริเวณเตียงนอน

6.5.          ห้ามนำขนม อาหาร หรือเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) เข้ามารับประทานในห้องพักเด็ดขาด เพื่อป้องกันมดและแมลง และเพื่อความเป็นระเบียบเดียวกัน

6.6.          ห้ามใส่รองเท้าเข้าในห้องพัก ให้จัดเรียงไว้บริเวณหน้าห้องพักให้เรียบร้อย

6.7.          ห้ามนักเรียนเข้าในห้องพัก ระหว่างเวลาเรียน (08.00 น. – 16.00 น.) เด็ดขาด เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายและเพื่อความเป็นระเบียบเดียวกัน หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากครูเวรก่อน

6.8.          อนุญาตให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ เฉพาะเวลาเข้านอน

 

7.  ระเบียบการส่งผ้าซัก

7.1.          นักเรียนสามารถส่งซักได้เฉพาะ เสื้อ กางเกง เท่านั้น (ถุงเท้า และกางเกงชั้นใน ต้องซักเอง)

7.2.          ให้เขียนหมายเลขประจำตัว และเลขห้องตรงบริเวณชายเสื้อ และขอบหรือกระเป๋ากางเกงทุกตัว

7.3.          ให้ใส่ในถุงซักผ้า และวางไว้ในตะกร้ารวมเป็นห้อง ตามที่จัดไว้ให้

7.4.          ส่งผ้าซักได้ทุกวัน รับผ้าในวันถัดไป

 

8.  สิ่งของที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอยู่ประจำ

8.1.          โรงเรียนมีเสื้อยืดแจก (เฉพาะหลักสูตร ต.ค. และ มี.ค.) คนละ                           1        ตัว

8.2.          เสื้อยืด กางเกงขาสั้น สำหรับใช้ประจำวัน (ห้ามใส่เสื้อกล้ามเวลาเรียน)                      3-5    ชุด

8.3.          กางเกงวอร์ม                                                                                     1        ตัว

8.4.          กางเกงว่ายน้ำ และแว่นตาว่ายน้ำ                                                                 1        ชุด

8.5.          รองเท้าพละ (หรือรองเท้านักเรียนคู่เก่า)                                                      1        คู่

8.6.          ถุงเท้า                                                                                             3-5    คู่

8.7.          กางเกงชั้นใน                                                                                      3-5    ตัว

8.8.          รองเท้าแตะ                                                                                        1        คู่

8.9.          ขันน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน  และของใช้ส่วนตัว                                             1        ชุด

8.10.      ไม้แขวนเสื้อ                                                                                        1        โหล

8.11.      อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สมุดจด ประมาณ                                              5        เล่ม

8.12.      ชุดนักเรียน (หลักสูตรเดือน มี.ค. เฉพาะนักเรียนที่ไปสอบ )                                1-2    ชุด

8.13.      แม่กุญแจล็อคตู้เก็บของ และตู้หนังสือ(ควรมีเชือกร่มหรือพวงกุญแจมาด้วย)              2        อัน

8.14.      ผ้าเช็ดตัว (ควรใช้เป็นผ้าขาวม้า แห้งง่ายไม่อับชื้น)                                           1-2    ผืน

8.15.      ยารักษาโรคประจำตัว

8.16.      ไม่ควรนำของมีค่า  อาวุธ และสิ่งเสพติดเข้ามา เพราะทางโรงเรียนจะมีการตรวจก่อน

8.17.      ทางโรงเรียนจัดเตรียม ที่นอน หมอน และ ผ้าห่ม

8.18.      สิ่งของที่ทางโรงเรียนกำหนด มีความเพียงพอต่อการใช้งานในระหว่างการเข้าค่าย ไม่จำเป็นต้องเตรียมมาเกินความจำเป็น เพราะพื้นที่ในการจัดเก็บมีจำกัด

 

9.  สิ่งของต้องห้าม

9.1.          อาวุธทุกชนิด (มีด ปืนพก หรือสิ่งของที่ใช้แทนอาวุธได้)

9.2.          โทรศัพท์มือถือ ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะคืนวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์   โดยจะต้องนำฝากไว้กับทางโรงเรียน การสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโรงเรียนจะรับผิดชอบมูลค่าไม่เกิน 500 บาทเท่านั้น (ห้าร้อยบาท) หากผู้ปกครองพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องให้โทรศัพท์ไว้ที่นักเรียน ควรจัดหาเฉพาะที่ใช้งานโทรได้เท่านั้นและราคาไม่แพง  

9.3.           อุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ CD MP3  คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกมส์ ฯลฯ (ตรวจพบจะถูกยึดและคืนเมื่อจบ หลักสูตรการศึกษา)

9.4.          บุหรี่ ยาเสพติด ของมึนเมา และอุปกรณ์การพนัน ทุกชนิด

9.5.       ของมีค่า หรือเงินสดจำนวนมาก ๆ (สามารถฝากค่าใช้จ่ายไว้กับทางโรงเรียนได้)

 

10.         การติดต่อหรือเยี่ยมนักเรียน

10.1.      ผู้ปกครองสามารถติดต่อนักเรียนได้โดยใช้เบอร์ที่ทางโรงเรียนกำหนด ซึ่งจะได้รับวันที่ส่งตัวนักเรียน โดยสามารถติดต่อได้ทุกวันในห้วงเวลา 2030-2100 เท่านั้น ยกเว้นกรณีจำเป็น

10.2.      นักเรียนสามารถติดต่อผู้ปกครองได้ ทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ โดยใช้โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ เฉพาะเวลา 2030-2100 เท่านั้น ยกเว้นกรณีจำเป็น

10.3.      ผู้ปกครองสามารถขอเยี่ยมนักเรียนได้ ทุกวัน เวลา 1600-1800 และ วันเสาร์หรืออาทิตย์ ในช่วงเวลาว่างของนักเรียน

10.4.      หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะพานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องขออนุญาตครูปกครอง และให้นักเรียนลงบันทึกการออกนอกสถานที่ และลงบันทึกอีกครั้งเมื่อกลับเข้าโรงเรียน

 

*** เรากำลังใช้เวลาแค่เพียงไม่กีวัน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอีกนานกว่า 40 ปี ด้วยวิถีชีวิตอันทรงเกียรติของนายทหารและนายตำรวจ ที่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นจงพกพาความตั้งใจมาอย่างเต็มที่ มีความมุ่งมั่นอย่างที่สุด มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยความเพียร ***