พ.อ.เอกภพ ภาณุมาศตระกูล

อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

พ.อ.เอกภพ ภาณุมาศตระกูล เกิดเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ ๒๘ มี.ค.๑๔ ที่ กรุงเทพมหานคร สถานะภาพ สมรสแล้ว มีบุตรชาย ๓ คน กำลังเรียนที่ รร.ตท. ชั้นปีที่ ๒ เหล่าทหารบก จำนวน ๒ นาย และ ชั้น อ.๓ โรงเรียนคุณากร จำนวน ๑ นาย

เข้ารับการศึกษาที่ รร.ตท. รุ่นที่ ๓๐ และ รร.จปร. รุ่นที่ ๔๑ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแผนที่ เมื่อ ๑ ม.ค.๓๗ ปี  เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ประจำแผนกยีออเดซี กองยีออเดซี่ กรมแผนที่ทหาร ต่อมาในปี ๓๘ ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจและปักปันเขตแดนไทย-ลาว และในปี ๓๙ ได้มีโอกาสไปอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจดาวเทียมจีพีเอส และอบรมการประมวลผลและปรับแก้โครงข่ายทางยีออเดซี จากหน่วยงาน Defense Mapping Agency ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาได้ออกปฏิบัติงานสำรวจวางหมุดหลักฐานช่วงปี ๓๙-๔๐ จากนั้นได้ลาศึกษาต่อและจบการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี ๔๓  ได้ปรับย้ายเป็น อาจารย์ ผช.หน.มว.วิศวกรรม รร.แผนที่ และได้ออกปฏิบัติราชการเป็นแม่กองสนามกองวางหมุดหลักฐาน และได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ผท.รุ่นที่ ๑๑ เมื่อปี ๔๕  และเป็นอาจารย์พิเศษ สอนในหลักสูตรวิศวกรรมแผนที่ รร.จปร จนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาในปี ๔๗ ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๘๒ เมื่อจบการศึกษาได้ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เป็นแม่กองสนามปักปันเขตแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่ ต.ค.๔๗ – ก.ย.๕๑ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของ ผท.ทหาร ประจำปี ๔๙  ในระหว่างที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้นั้น ได้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาเมื่อปี ๕๔  โดยเป็นหนึ่งในทีมงานวิจัยของสหภาพยุโรป ที่มหาวิทยาลัยเดลท์ฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์  ในการศึกษาเรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในประเทศไทย ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นยศเป็น พ.อ. เมื่อ ต.ค.๕๑ ในตำแหน่ง หน.ยีออเดซี่ กรมแผนที่ทหาร  ปัจจุบัน(ปี๕๗) กำลังศึกษาในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และได้ปรับย้ายมาเป็น อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ตั้งแต่ เม.ย.๕๗

ผลงานวิชาการ/บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

อนุเทพ ภาณุมาศตระกูล และ อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์, ๒๕๔๑. การสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  วิศวกรรมสาร

อนุเทพ ภาณุมาศตระกูล, ๒๕๔๒.  ผลกระทบจากการเปลี่ยนพื้นหลักฐาน การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ กรุงเทพฯ

อนุเทพ ภาณุมาศตระกูล, ๒๕๔๕.  การปรับแก้โครงข่าย GPS ของประเทศไทย กรมแผนที่ทหาร

อนุเทพ ภาณุมาศตระกูล ชัยวัฒน์ พรมทอง และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, ๒๕๕๐. โครงข่ายเชื่อมโยงพื้นหลักฐานไทย–มาเลเซีย โดยรังวัดดาวเทียม GPS การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 อนุเทพ ภาณุมาศตระกูล และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, ๒๕๕๑. การรังวัดโครงข่ายควบคุมตามแนวชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวสองครั้งใหญ่โดยใช้การสำรวจรังวัดด้วยจีพีเอส การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ ๑๓, โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช ชลบุรี

เอกภพ ภาณุมาศตระกูล เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ และ ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ, ๒๕๕๒. ผลกระทบจากการเคลื่อนตัวอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อการปรับแก้โครงข่ายในประเทศไทย การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

 Satirapod C., Simons W.J.F., Panumastrakul E. and Trisirisatayawong T. 2011. UPDATING THAI REFERENCE FRAME TO ITRF2005 USING GPS: DIVERSION BETWEEN ITRF2000 AND ITRF2005 IN SOUTHEAST ASIA. Survey Review. 43(319) : 45-53

Panumastrakul E., Simons W.J.F., Satirapod C. 2012.   MODELING THE POST-SEISMIC DISPLACEMENTS IN THAI GEODETIC NETWORK DUE TO THE SUMARTRA-ANDAMAN AND NIAS EARTHQUAKES USING GPS OBSERVATIONS. Survey Review.

งานอดิเรก  อ่านหนังสือ เล่นกีฬา ทำเว็บเพจน์และเขียนโปรแกรมคอมฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า